நன்கொடை – ஒரு ஆதரவாளர் ஆக

நீங்கள் இப்போது நீங்கள் செய்ய முடிந்தவை:

நாங்கள் மலாவி LIVINGWAY கல்வி வேலை போன்ற SENTAfrica மூலம் நீங்கள் வேலை நகர்த்தப்படுகின்றன என்றால் நிறைவேற்றப்படுகிறது:

ஒரு பிரார்த்தனை கூட்டாளராவதன் முயற்சியுங்கள். Let us know you are supporting our work prayerfully by writing to info@sentafrica.org. I will be sure to write to you and let you know how the project is progressing.

Those who are able may wish to provide a one-off donation or even give a small amount regularly. If so:

Click here to donate .

SENTAfrica எமது ஆதரவாளர்கள் அனைவருக்கும் LIVINGWAY கல்வி திட்டத்தின் செயல்முறை பற்றி வைக்கும்..