దానం – ఒక మద్దతుదారు మారింది

మీరు ఇప్పుడు చేయవచ్చు:

మేము మాలావి LIVINGWAY EDUCATION తో పని పని ద్వారా మీరు తరలించారు ఉంటే SENTAfrica ద్వారా సాధించినట్లు:

Please consider becoming a prayer partner. Let us know you are supporting our work prayerfully by writing to info@sentafrica.org. I will be sure to write to you and let you know how the project is progressing.

Those who are able may wish to provide a one-off donation or even give a small amount regularly. If so:

Click here to donate .

SENTAfrica అన్ని మా మద్దతుదారులు LIVINGWAY ఎడ్యుకేషన్ ప్రాజెక్టు పురోగతి సమాచారం చేస్తుంది..