திட்ட சுத்தி மில் 2018

Livingway சுத்தி மில்:

முக்கிய திட்டம் 2018 ஒரு சுத்தி மில் வெறும் Livingway கல்வி தளத்தில் வெளியே நிறுவப்பட்ட பார்க்க வேண்டும். It will be a useful addition for the people of Kamphinda. It will also enable Livingway Education become self-supporting, சாத்தியமான வரும் ஆண்டு இறுதிக்குள் (இறுதியில் 2018).

நாம் புதிய சுத்தி ஆலை இல்லத்திற்கான என்று கட்டிடம் சாத்தியம் தளங்கள் ஆராய்கின்றனர், களின் ஆரம்பகாலத்தில் கட்டுமான பணி தொடங்கும் 2018.

News on the progress of this project will be added as it happens. Can you help us achieve our objective? We would love to hear from you.